Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

 

Komputer rozluźnia więzi społeczne

Czy masz świadomość, że standardowy komputer podłączony do internetu jest najlepsza rozrywką współczesnego człowieka, który nie robi często nic innego tylko spędza czas właśnie przed ekranem monitora. Okazuje się, że ta tendencja zamiast powoli zanikać przez świadomość tego zjawiska potęguje się z każdym dniem za sprawą gwałtownego rozwoju najnowszych technologii informatycznych. Okazuje się, że jesteśmy tak pochłonięci tego typu tematem, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele tracimy. Komputer niestety rozluźnia więzi społeczne i wprowadza je wręcz na nowy poziom. Dzisiaj wszyscy praktycznie kontaktujemy się przez komunikatory internetowe i bardzo cenimy fakt, że bez wychodzenia z domu możemy w zasadzie do każdego dotrzeć. Wydaje się nam, że wszystko jest w porządku, ale trzeba zrozumieć, że często takie wirtualne spotkania to wszystko na co nas stać i nawet nie mamy chęci na to, aby spotykać się z ludźmi w rzeczywistości. Z tego powodu komputer powoduje ogromne zagrożenia sprawiając, że ludzie stają się dla siebie coraz bardziej obcy. Jego zalety są jednak nieprzecenione, a fakt rozwoju stawia komputer w czołówce najistotniejszych rzeczy w życiu każdego człowieka. Nie ma sensu ukrywać, że taka wada jest bardzo mizerna w porównaniu ze wszystkim co można zrobić za pomocą komputera. Warto mieć jednak świadomość problemów i potrafić sobie z nimi radzić.

informatyk na kontrakcie

Dzisiaj informatycy mogą czuć się naprawdę wyjątkowymi pracownikami, ponieważ w ich przypadku nieregularna praca zadaniowa jest o wiele bardziej opłacalna od standardowej pełnoetatowego spędzania czasu w miejscu pracy. Duża w tym zasługa internetu oraz specjalistycznych programów, które umożliwiają bezpośrednie porozumiewanie się między pracownikiem i pracodawcą. W większości przypadków elastyczna forma zatrudnienia sprawdza się bezbłędnie, a informatyk na kontrakcie może realizować się zawodowo w wielu naprawdę ciekawych zadaniach, które de facto sam może sobie wybierać. Pracy w branży jest bardzo dużo, a informatyka zaczyna się bardzo dynamicznie rozwijać za sprawą coraz nowocześniejszego sprzętu, który umożliwia tworzenie niezwykłych rzeczy użytecznych dla całego współczesnego społeczeństwa. Warto się zainteresować tym zawodem, ponieważ prawdopodobnie będzie on najbardziej rozwojowym obszarem zainteresowań zawodowych młodych ludzi w niedalekiej przyszłości. Zresztą dzisiaj każdy zawód techniczny zawiera w sobie ogromny potencjał i ten obszar jest godny zagospodarowania. Artykuł powinien pomóc ci podjąć ostateczną decyzję.

Techniko proszę popraw mnie weź mnie za rękę

Obecnie dla pokolenia najlepszy kierunek na studia to informatyka, czyli krótko mówiąc nowoczesność. Człowiek jest ciekawy z czego składają się komputery, wynalazek największy. Nic dziwnego, w każdym domu właściwie znajduję się to urządzenie, jest bezpośredni kontakt, jest chęć zapoznania się ze wszystkim. Trudno sobie wyobrazić co by było gdyby tego zabrakło. Dawniej społeczeństwo radziło sobie bez tej całej technologii, było ubogo, ale naturalnie. Podsumowując traciło się mnóstwo czasu na błahostki. Zmieniło się wszystko, na początku nic, później jak zaczął się rozwój tak trwa do dziś. Ludzie pragną iść w parze z postępem, dlatego właśnie taka frekwencja na pójście tą drogą, tymczasem mimo iż wie się dużo na ten temat, to jednak nie wie się nic. Łatwo odszukać wiadomości w Internecie, trudniej kiedy ten na przykład się zepsuję. Zawsze lepiej się zabezpieczyć, zadbać o swój interesy, w tym przypadku najważniejsze jest odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, czy ja się w ogóle do tego nadaję?

MARKSISTOWSKA TEORIA POLITYKI KOLEJNY ETAP PRAC POLSKICH UCZONYCH

Wśród pozycji publikowanych w międzywydawniczej serii Biblioteki Nauk Politycznych, nad którą pieczę sprawuje Komitet Nauk Politycznych PAN, szczególne miejsce zajmują prace zbiorowe, będące produktem konferencji naukowych polskich politologów, w tym radycyjnych już wrześniowych seminariów wykła­dowców nauk politycznych, oraz inicjatyw Centralne­go Ośrodka Metodycznego Studiów Nauk Politycznych, prowadzącego prace teoretyczne i włączającego do współpracy naukowców z całego kraju. Tom, który obecnie oddajemy do rąk Czytelnika, jest drugą pu­blikacją tego rodzaju, odbywane zaś i planowane dal­sze konferencje i seminaria dostarczą obfitego mate­riału do kolejnych pozycji. O    szczególnym znaczeniu prac zbiorowych tego ro­dzaju świadczy odbiór pierwszej książki (Metodologicz­ne i teoretyczne problemy nauk politycznych, PWN. Warszawa 1975), wyczerpanej w bardzo krótkim cza­sie.

GŁÓWNE ŹRÓDŁO

Główne źródło zainteresowania tkwi przede wszy­stkim w zapotrzebowaniu na opracowania tematów do­tychczas nie poruszonych lub zaledwie naszkicowanych w naszej literaturze naukowej. Były to zapotrzebowa­nia polskich politologów zarówno jako badaczy, jak i dydaktyków, przystępujących do urzeczywistnienia nowego ambitnego programu przedmiotu podstawy nauk politycznych — zawierającego sporo zagadnień nie będących dotychczas przedmiotem badań nauko­wych. Potrzeby takie powstały również w ramach stu­diów magisterskich i doktoranckich z zakresu nauk politycznych. Można jednak — bez zbytniej chyba przesady — powiedzieć, że zainteresowania wynikami prac badawczych polskich politologów są obecnie więk­sze, że przekraczają ramy ich środowiska. Jest tak choćby dlatego, że problematyką politologiczną zajmu­ją się nie tylko ci, którzy weszli do ścisłego kręgu po­litologów, lecz także uczeni, którzy już tradycyjnie zwracają się ku tej problematyce w ramach swej dzia­łalności w dziedzinie socjologii, prawoznawstwa, his­torii najnowszej lub ekonomii politycznej.

WSZELKIE POTRZEBY

Wszystkie te potrzeby dalekie są od zaspokojenia, ponieważ bardzo wielu zagadnień dotychczas nie opra­cowano, a nad wieloma z nich prace, dopiero rozpo­częte, raczej sygnalizujące niż rozwiązujące problemy, pilnie wymagają kontynuacji. Tom obecny z pewnością równie szybko zniknie z rynku wydawniczego jak pier­wszy. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że przygotowa­nie do druku prac tego rodzaju nie jest rzeczą łatwą; przyznaliśmy im szczególne miejsce i znaczenie. Nie umniejszając waloru indywidualnych opracowań mo­nograficznych, trzeba podkreślić, że tomy zbiorowe ukazują nam środowisko w jego zespołowym działaniu, przedstawiają i— obok zbieżności — różnice stanowisk i sposobów podejścia, prowadzone dyskusje i starcia poglądów. Są to prace szczególnie „żywe” i pobudzają­ce do dalszej dyskusji.

DWA POSTULATY

Przed przygotowującym je do druku staje zadanie, aby nie pozbawił dzieła tych war­tości, nie uczynił go „wygładzonym” i wypranym z autentyzmu, z drugiej jednak strony, zadanie czu­wania nad naukową jakością dzieła. Ścierają się tu ze sobą dwa postulaty: „dobrze rozumianego” liberalizmu i naukowego rygoryzmu. Teoretycznie co prawda oba pozostają w zgodzie, ale praktycznie niełatwo jest je łącznie spełnić. liberalizm, o którym tu mowa, spro­wadza się do tego, że redaktor naukowy książki wraz z gronem opiniodawców powinien szanować poglądy odmienne od własnych lub od tradycyjnie przyjmowa­nych, powinien doceniać wartość różnych ujęć tych samych zagadnień — a więc socjologicznych, jury­dycznych, bliskich ekonomii politycznej albo nauce o    organizacji i zarządzaniu — nie powinien też zacierać odrębności poglądów poszczególnych autorów.