Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

 

NIEISTOTNE DLA ROZWAŻAŃ

„Uczestnictwo” jest terminem naukowym świeżej daty. Nie spotyka się go w tradycyjnej terminologii nauki prawa konstytucyjnego, teorii państwa ani w teorii (lub filozofii) politycznej. Ostatnio jednak na za­chodzie termin ten upowszechnia się zarówno w języku praktyki politycznej, jak i w naukach politycznych i bywa przenoszony na teren prawożnawstwa, a nawet przyjmowany w tekstach prawniczych2. Dzieje się to pod wpływem socjologii, z której zapożyczenia w in­nych naukach społecznych są obecnie nader częste, a w której pierwotnie ukuto ten termin, szczególnie w związku z teorią ról społecznych. Nie wnikając w nieistotne dla naszych rozważań odrębności różnych koncepcji socjologicznych, przez „uczestnictwo” rozu­mie się tutaj udział jednostki (polegający na określo­nym sposobie jej zachowania się) w procesie społecznej interakcji. Udział ten ma specyficzne cechy ze względu na zróżnicowane, uwarunkowane społecznie i sytua­cyjnie lub także osobowościowo — orientacje oraz oczelawania, związane z zachowaniem się własnym ijosób, z którymi pozostaje się w interakcji.

MODYFIKACJE ZNACZENIA

Dzieje się to nie bez określonych modyfikacji jego znaczenia, które zresztą wtórnie wpływają na pewne dające się obecnie odnotować zmiany w sposobie stosowania tego terminu w samej burżuazyjnej socjologii, zwłaszcza politycznej. W modyfikacjach tych zaznacza się, z jednej strony, wartościujący aspekt afirmatywny („uczestnictwo” ja­ko element właściwy de facto wyłącznie burżuazyjnej demokracji i stanowiący o jej wyższości), z drugiej zaś — aspekt krytyczno-postulatywny, pozostający w związku ze zjawiskami, których terenem są współczes­ne państwa burżuazyjne, ich organy reprezentacyjne administracyjne, w tym administracyjno-gospodarcze, oraz masowe organizacje polityczne (w szczególności partie polityczne), zawodowe, grupy interesów itp. Zjawiska te i tendencje, znane pod nazwami ,.przewa­ga egzekutywy nad legislatywą”, „biurokratyzmu”, „technokratyzmu” (societe structuree, formierte. Gesellschaft), a nawet „refeudalizacji” (społeczeństwo plura­listyczne) i podobnymi, znajdujące swój wyraz także w określonych doktrynach społeczno-politycznych, uznawane bywają za zagrożenie demokracji.

PROBLEM UCZESTNICTWA

Problem „uczestnictwa” jest zdecydowanie dome­ną burżuazyjnej socjologii politycznej i nauki politycz­nej (nie wdajemy się tu w kwestię dyskutowanego nieraz wzajemnego stosunku tych dwóch dyscyplin). W tych to dziedzinach mamy do czynienia z wielością badań, zwłaszcza szczegółowych, na dany temat, zapo­czątkowanych i najszerzej prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, ale stopniowo rozprzestrzeniających się na inne państwa. Jest zrozumiałe, że przede wszyst­kim te właśnie badania muszą być przedmiotem naszej uwagi.Juz; na pierwszy rzut oka można dostrzec tu różno­rodność używanej terminologii. Mówi się nie tylko o „uczestnictwie” tout court, ale także o „uczestnictwie politycznym” — co wydaje się zrozumiałe ze względu na szczególną dziedzinę zainteresowań tych dyscyplin.

W PIERWOTNYM UŻYCIU

Nie popełnimy błędu zaczynając od uwagi, że termin „uczestnictwo” w jego naukowych i praktycz­nych bieżących użyciach jest wieloznaczny, że pojęcie „uczestnictwo” jest obarczone niejasnościami.Zaznacza się to i potęguje w miarę coraz powszech­niejszego przenoszenia tego terminu na nowe tereny, na których poprzednio nie był spotykany (por. pkt 2). W pierwotnym teoretycznym użyciu socjologii ogólnej pojęcie „uczestnictwo” można uważać za założone po prostu w podstawowej kategorii „życia społecznego” jako zbiorowego życia ludzi, pozostających w interak­cji, za wyprowadzalne analitycznie z tego ostatniego pojęcia. Zdanie: „Ludzie uczestniczą w życiu społecz­nym” nie ma charakteru zdania syntetycznego; nie mówi nic takiego, co wychodziłoby poza definicję „ży­cie społeczne”, które jest społeczne ze względu na ludz­kie uczestnictwo.

PUNKT WYJŚCIA RÓŻNICOWANIA

„Uczestnictwo” w takim rozumieniu znaczy po prostu obecność ludzi razem z sobą w inte­rakcji, co składa się na życie społeczne i różne jego formy. Można zarzucić — a uczyniliby to zwłaszcza ci, dla których wyraz „uczestnictwo” ma być nosicielem pewnych demokratycznych idei i postulatów — że przedstawione tutaj pojęcie jest bezużyteczne. Było­by to niewątpliwie pomyłką, ponieważ takie ogólne i „neutralne” pojęcie jest punktem wyjścia różnicowa­nia rodzajów „uczestnictwa” stosownie do popełnio­nych i determinowanych przez określone czynniki ról społecznych, do wyodrębnienia różnych dziedzin , .ucze­stnictwa” oraz jego „społecznych sektorów” w postaci rozmaitych form zbiorowego życia ludzi.

NA PORZĄDKU DZIENNYM

Stają w ten sposób na porządku dziennym kwestie sposobów „uczestnictwa”, jego dziedzin i jego ram (gru­powych, organizacyjnych itp.). Dlatego przedstawione pojęcie „uczestnictwo” ma podstawowe znaczenie, a trzy wyszczególnione kwestie powinni stale mieć na uwadze ci, którzy do „uczestnictwa” pojmowanego w swoisty, a przeważnie nie dość jasny sposób, przy­wiązują tak wielkie znaczenie. Mówiąc — w praktyce politycznej, w nauce po­litycznej i w socjologii politycznej — o „uczestnictwie”, ma się na ogół na myśli „uczestnictwo polityczne”, które to określenie, jak wspomniano, także jest po­wszechnie spotykane. Zdaje się to ograniczać przedsta­wione poprzednio (3. 1.) pojęcie do pewnej dziedziny i stwierdzać coś bardziej konkretnego na temat ram i sposobów „uczestnictwa”.

POLITYKA I ŻYCIE POLITYCZNE

Jest wiadome, że w samym pojmowaniu „polity­ki” i „życia politycznego” wciąż istnieją wśród burżua- zyjnych badaczy wątpliwości i różnice zdań, dlatego dziedzina „uczestnictwa” w zawężonym jej określeniu ma zakres dość płynny. I tak, istnieje wahanie czy określać politykę jako „dziedzinę formalnego rządu w najszerszym znaczeniu tego słowa, z włączeniem procesów związanych bezpośrednio i pośrednio z tą dziedziną”, czy jako wszelkie dziedziny (a zatem nie tylko państwową) „potencjalnego lub aktualnego uży­cia siły” (przy czym pomijamy już dalsze niejasności związane z pojęciem „siła”) . W konfrontacji z obecnie wysuwaną problematyką i postulatami pierwsze z tych określeń wywołuje wyraźny niedosyt.