Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

Witaj w świecie informatyki

Nasz blog jest jednym z najpopularniejszych blogów zajmujących się informatyką i szeroko pojętą elektroniką w Polsce.
Znajdziesz tutaj porady pisane przez specjalistów z tej dziedziny. Zapraszamy !

 

CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ

Jedno­cześnie jednak, w imię naukowego rygoryzmu, musi wymagać, aby poglądy głoszone przez nich miały na­leżyte uzasadnienie, aby wykazywały się stosowaniem metod naukowego badania. Oczywiście, rygoryzm szedłby o wiele za daleko, gdyby polegał na dopuszcze­niu tylko poglądów „bezspornych”. Nie należy wyłą­czać poglądów dyskusyjnych, z tym jednak ogranicze­niem, że muszą one mieć za sobą racje dyktujące bra­nie ich pod uwagę w dalszych wysiłkach zmierzają­cych do rozwiązania danych problemów. Można w ten ogólny sposób scharakteryzować wy­magania pod adresem osoby lub osób przygotowują­cych pracę zbiorową do wydania i każdy w zasadzie zgodzi się z takim ich sformułowaniem, o które jednak znacznie łatwiej, niż o spełnienie tych wymagań w pra­ktyce.

W RZECZYWISTOŚCI

Errare humanum est, a więc jest także udzia- ern redaktora naukowego, który, choćby doświadczony i kompetentny (co jest również względne), wnosi do swej pracy element własnych subiektywnych ocen, grożących popadaniem albo w „zbytni liberalizm” albo „zbytni rygoryzm”. W rzeczywistości można kusić się tylko o zmniejszanie nieuchronnych odchyleń w jednym lub w drugim kierunku. Dlatego wspom­niano już wyżej, że prace nad wydaniem tomów zbio­rowych nie są łatwe. Posuwają się też one z koniecz­ności w nie tak szybkim tempie, jakie dyktowałyby istniejące zapotrzebowania. Trzeba niewątpliwie dążyć do przyspieszania tych prac i — ogólnie biorąc — nie zrażać się ich trudnością, nawet popełnionymi dotych­czas, a wskazanymi już błędami, których ujawnienie powinno być pomocą w dalszych przedsięwzięciach z tego cyklu.

ZAGADNIENIA SYSTEMU

Tom, który oddajemy obecnie do rąk Czytelnika, obejmuje rozważania z trzech odrębnych, choć zazę­biających się w niejednym punkcie dziedzin, czemu odpowiada podział pracy na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień systemu politycznego; dru­ga — zagadnień interesów, wartości i norm w polityce (lub wręcz, jak to większość autorów w Polsce przyj­muje, interesów, wartości i norm politycznych), trzecia część — zagadnień decyzji politycznych. Wracając do poprzedniej pracy z naszej serii, możemy porównaw­czo stwierdzić, że — po pierwsze — praca niniejsza dotyczy mniej dotychczas zbadanych problemów.

PROBLEMY METODOLOGICZNE

Tam­ta, poświęcona problemom metodologicznym sensu largo (nb. trudno jest w niej ściślej wyznaczyć granice pomiędzy tym co jest „metodologiczne” a tym co jest „teoretyczne”), była osadzona w kontekście żywych u nas już od lat dyskusji na temat metod de facto sto­sowanych i postulowanych w naukach politycznych. Nie można co prawda powiedzieć, aby kwestie systemu politycznego, interesów, wartości i norm w polityce oraz decyzji politycznych były u nas przed wydaniem niniejszej pracy w ogóle pomijane, traktowano je jednak raczej tylko szkicowo i incydentalnie, a w każ­dym razie nie poświęcono im szerszych dyskusji lub osobnych konferencji naukowych.

MNIEJ PRZYGOTOWANY TEREN

Teren był znacznie mniej przygotowany niż w odniesieniu do pierwszej pracy. Gdy tamtą w pewym uproszczeniu uznać można za uwieńczenie dyskusji na pewnym ich etapie, to obecna jest raczej bodźcem do dyskusji i polemiki, któ­ra w szerokim zakresie rozpocznie się dopiero od tego tomu. Nie idzie tu bynajmniej o to, aby w sposób ase­kuracyjny wyprzedzić reakcje, nieraz nawet zbyt ostre na fali zapału polemicznego; pragniemy wskazać tylko na odmienność i osobliwość obu tomów, nie przesądza­jąc kwestii czy praca mająca więcej elementów spra- wozdawczo-podsumowujących (tom pierwszy), czy też praca stanowiąca raczej otwarcie dyskusji powinna być wyżej stawiana.

POŻĄDANE GATUNKI

Naszym zdaniem, oba gatunki są po­żądane. Niemniej, bardziej potrzebna jest rejestracja pewnych znaczących już osiągnięć niż propozycje wstępne, prowadzące do mobilizacji wysiłków nauko­wych w pewnych dziedzinach. To zaś, co określamy tutaj mianem „propozycji wstępnych”, nie stoi — na­szym zdaniem — poniżej wymagań, które dyktuje wy­żej scharakteryzowany rygoryzm naukowy. Obok nie­go, oczywiście, dochodzi do głosu liberalizm, poszano­wanie poglądów tym bardziej różnorodnych, że tema­tyka jesrt nowa i stanowiska nie dość jeszcze wzajem­nie do siebie przymierzone — uzgodnione lub wy­ostrzone w przeciwieństwach, podzielone na „zasad­nicze grupy (lub rodzaje) stanowisk”.

RYSUJĄCE SIĘ ZBIEŻNOŚCI

Po drugie, zarysowują się pomiędzy obu książkami pewne zbieżności, nieporozumieniem byłoby przyjmo­wać, że praca obecnie wydana bardzo zasadniczo różni się swym charakterem od poprzedniej pt. Metodolo­giczne i teoretyczne problemy nauk politycznych. Roz­ważania tomu drugiego nie są prowadzone trybem opi- sowo-faktograficznym, lecz należą zdecydowanie do refleksji z dziedziny marksistowskiej teorii polityki z nieodłącznymi od tej refleksji akcentami metodolo­gicznymi. Można tylko powiedzieć, że rozważania w pracy pierwszej miały przeważnie bardziej ogólny charakter i były nakierowane bezpośrednio na kwestię metod badawczych.