ADAPTACYJNE USPRAWNIENIE

Adaptacyjne uspraw­nianie tego rodzaju może ujawniać się np. poprzez centralizację lub decentralizację uprawnień decyzyjnych; zmiany w stopniu formalizacji działań państwa i partii politycznych; oligarchizację lub demokratyzację grupy rządzącej; ewolucję stylu rządzenia; smiany w stosunkach wzajemnych między rządem a parlamen­tem lub między partiami politycznymi a grupami inte­resu; racjonalizację procedur i reguł koordynacji dzia­łań w skali całego systemu politycznego; ilościowy lub jakościowy rozwój personelu zawodowo obsługującego ogniwa systemu politycznego; reorganizacje spolszcza­jące lub zwiększające wysmukłość struktur organiza­cyjnych; scalanie lub dekoncentrację ogniw już (działających.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)