ANTOLOGIA SYSTEMU

Sama antolo­gia systemu politycznego jest jednak także przedmio­tem sporu. Ogólnie biorąc, można tu wyodrębnić dwa ujęcia: a) instytucjonalno-strukturalne, ukazujące czę­ści składowe systemu, jego budowę; b) funkcjonalis- tyczne — traktujące system jako „zespół interakcji, dzięki któremu dokonuje się w społeczeństwie autory­tatywna alokacja wartości”  Opowiadamy się za fuzją tych ujęć, ponieważ taka koncepcja pozwala na ukaza­nie podmiotów (struktur, instytucji) w działaniu, co jest sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu. W ogóle podmiotowa analiza działań jest przedmiotem zainte­resowań nauk politycznych .Jeśli chodzi o podmioty dające się wyodrębnić w ra­mach systemu d zasługujące na badanie ich relacji w stosunku do innych członów systemu, to należałoby tu wymienić: aparat państwowy, partie polityczne, in­ne organizacje społeczne i grupy nieformalne uczest­niczące w działaniach politycznych, w tym również takie grupy, jak: narody, narodowości, grupy rasowe oraz klasy i warstwy, jeżeli występują w państwie ja­ko podmioty działań politycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)