BADANIE CAŁOKSZTAŁTU

Po prostu nie jest możliwe badanie całokształtu rzeczywistości spo­łecznej bez wyodrębnienia jej sfer. Potwierdza to rów­nież pogłębiająca się specjalizacja w naukach społecznych, których dyscypliny często stają się naukami o bar- d:so drobnych fragmentach zbiorowego życia ludzi.Płynności granic między sferami życia społecznego oraz stopniowemu zagęszczeniu się wielostronnych za­leżności między zjawiskami uznawanymi za swoiste dla danej sfery odpowiadają procesy krzyżowania się funkcji rozmaitego rodzaju. Jest to proces nasilający się w społeczeństwach wysoko zorga­nizowanych, gdzie niemal wszystkie formy aktywności człowieka ujęte są w ramy ‚wyspecjalizowanych, a za­razem wielofunkcyjnych struktur organizacyjnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)