DEFINIOWANIE CZŁONÓW

Przedstawione przez P. Sztompkę porządkujące ze­stawienie wyjaśnia pojęcie „system”. Odzwierciedla ono jednocześnie pewne słabości założeń teoretycznych metodologicznych nauki burżuazyjnej. W definiowa­niu bowiem pojęcia „system polityczny” uwzględniać należy — i to w sposób zasadniczy — nie tylko człon pierwszy, tj. system, ale i człon drugi, tj. politykę. Do­piero zdefiniowanie drugiego członu pojęcia „system polityczny , tzn. polityki, polityczności itp., może dać pewną odpowiedź. I tu właśnie można zaobserwować istotne różnice między rozumieniem systemu politycz­nego przez autorów zachodnich w porównaniu z ana­lizami autorów radzieckich lub polskich. Jeśli przyj­mie się za Jerzym J. Wiatrem, że polityka jest to dzie­dzina działalności społecznej związana z walką o wła­dzę i jej sprawowaniem w zakresie szerszych, wewnę­trznie zróżnicowanych i instytucjonalnie powiązanych grup społecznych i uzupełni się rozważania na te­mat systemu politycznego o cały zawarty w nćizwie „polityka” kontekst klasowy, to używanie tego poję­cia wydaje się być w pełni przydatne dla budowania ogólnej teorii polityki i analizy zjawisk życia

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)