INTERESY I DĄŻENIA

Wyodrębnienie się pracy umysłowej wiąże się zara­zem z wyodrębnieniem się ze społeczeństwa grupy osobników, którzy zajmują się kierowaniem i regulo­waniem procesu produkcji i całokształtu stosunków społecznych. W ten sposób zarządzenie wyodrębnia się jako specyficzna sfera ludzkiej działalności, co znaj­duje się w bezpośrednim związku z podziałem klaso­wym społeczeństwa. Zajmują się zarządzeniem i okreś­lają jego zadania członkowie klasy prywatnych właści­cieli podstawowych środków produkcji, która jest jed­nocześnie klasą panującą ekonomicznie i politycznie.Ponieważ interesy i dążenia, w tym również cele ma­terialne i duchowe klasy panującej, są przeciwstawne interesom, dążeniom i celom klas wyzyskiwanych, pro­ces zarządzania przyjmuje antagonistyczny, klasowy charakter.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)