JEDNOŚĆ ANALIZY SYSTEMOWEJ

Jedność analizy systemowej i dialektycznej jest szcze­gólnie ważnym postulatem metodologicznym dotyczą­cym badania stosunków między systemem politycznym a jego otoczeniem. Na pytania: jak wyodrębnić system polityczny w społeczeństwie określonego typu; jak odróżmć go od innych obszarów życia społecznego ludzi; jakie układy można wyróżnić w otoczeniu systemu, mo­żna odpowiedzieć sensownie i empirycznie trafnie tylko wtedy, gdy postępuje się według dialektycznej dyrekty­wy — poszukuj głównych sprzeczności tkwiących wewnątrz badanych ukła­dów po to, aby zrozumieć kierunki zmian tego układu i procesy integracji lub dezintegracji w nim przebiega­jące.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)