KONCEPCJA SYSTEMU POLITYCZNEGO (PROPOZYCJA)

Otóż, za­kładamy, że:Instytucjonalne koncepcje systemu politycznego nadmiernie akcentują rolę formalnych więzi i formal­nych struktur organizacyjnych w procesach politycz­nych, wyraźnie przeceniają rolę sformalizowanych sy­stemów normatywnych, a przede wszystkim prawnych regulatorów działań politycznych.Behawioralno-funkcjonalne koncepcje systemu politycznego w godnych aprobaty wysiłkach do odrzu­cenia prawniczego formalizmu bez dostatecznych racji empirycznych ignorują organizacje polityczne i ich. stru­kturalne właściwości. Współczesna socjologia organiza­cji mimo rozmaitości szkół i kierunków wydaje się być zgodna w następujących punktach: 1) struktury organi­zacyjne są jedną z głównych determinant zachowania się jednostek i grup pozostających w zasięgu ich funk­cjonowania; 2) mimo rozmaitych przeciwdziałań tenden­cja do wzrostu stopnia zorganizowania życia społeczne­go uparcie toruje sobie drogę; 3) organizacje uczestni­czące w kształtowaniu się „społeczeństwa organizacyj­nego’ ujawniają tendencje do zwiększania złożoności swych struktur, specjalizacji zadań, autonomizowania się środków i postępującej formalizacji sposobów zacho­wania swych członków.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)