KRZYŻOWANIE SIĘ FUNKCJI

Krzyżowanie się funkcji instytucji polega na tym, że instytucje obok swych zadań podstawowych realizują rozmaite zadania uboczne (np. przedsiębiorstwo będące instytucją ekonomiczną realizuje również funkcje poli­tyczne, socjalne i kulturalno-wychowawcze, związek młodzieży o charakterze politycznym wywołuje swą działalnością szereg skutków pozapolitycznych). Podsumowując rozważania o terminologiczno-pojęcio- wych kłopotach z funkcjami państwa, trzeba dokonać wyboru. Rezygnując z teleologicznych definicji oraz z określeń utożsamiających funkcję z samym procesem działania lub całokształtem działań, będziemy w dal­szych rozważaniach pojmować funkcję państwa jako całokształt skutków jego istnienia i działalno­ści, które (niezależnie od tego czy były zamierzone, ocze­kiwane, pożądane, czy nie) ujawniają się w różnych sferach życia społecznego, oddziaływają w okreś­lony sposób na dynamikę żywiołową tych sfer życia i przez to mogą wpływać na po trze by i interesy różnych grup społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)