This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

WYODRĘBNIONY APARAT

Państwo jako wyodręb­niony aparat politycznego kierowania życiem społecz­nym nie zawiera w sobie systemu partyjnego i systemu organizacji społecznych. Partie i organizacje oddziały­wają :aa aparat państwowy z zewnątrz, mimo ii funk­cjonują na terytorium wytyczonym przez granice pań­stwowe.Oba sposoby pojmowania państwa (węższy i szerszy) mogą być poznawczo wartościowe, mogą się uzupełniać. Każdy z tych punktów widzenia ma swoiste zalety, a mogą się one uzupełniać, ponieważ oba określenia państwa akcentują liczne cechy wspólne: przymusowość, hierarchiczną budowę, terytorialny charakter i klasową’ stronniczość działań.Państwo w szerszym znaczeniu (organizacja globalna) i w węższym znaczeniu (aparat oddziaływający global­nie, tzn. na całe społeczeństwo), jeśli jest traktowane jako ogniwo struktury systemu. politycznego, u jawnia swą osobliwość.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

OKREŚLENIE MIEJSCA PAŃSTWA

St. Ehrlich podkreślił, że w całokształ­cie organizacji politycznych „organizacja państwowa (w szerokim znaczeniu — przyp. aut.) odgrywa rolę dominującą, szczególną, ale nie wyłączną, jest — by użyć metafory — niezbędnym rusztowa­niem nośnym, którego nie należy utożsamiać z ca­łym gmachem” .Adam Łopatka określając miejsce państwa w syste­mie organizacji politycznych jako „organizacji cen­tralnej całego tego systemu”, zwraca przede wszy­stkim uwagę na to, że państwo jest „organizacją wszechogarniającą, to znaczy obejmującą swo­im działaniem i systemem organizacyjnym całe społe­czeństwo” .Jak z tego wynika, pogląd o szczególnej roli państwa w szerszym układzie, w systemie politycznym jest uza­sadniony głównie przez odwołanie się do jednej cechy państwa — nazywanej „globalnym” lub „wszechogar­niającym” zasięgiem oddziaływania na wielkie grupy społeczne.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

GLOBALNOŚĆ I PRZYMUSOWOŚĆ

Czy to wystarczy dla określenia miejsca państwa w systemie politycznym? Czy globalność i przymuso­wość państwa wyjaśnia jego funkcjonalną pozycję w sy­stemie politycznym, czy pozwala zrozumieć, dlaczego wielkie grupy społeczne i ich organizacje tak bezkom­promisowo walczą o zdobycie kontroli nad ośrodkami kierowniczymi organizacji państwowej?Państwo jest rdzeniem, naczelnym ogniwem struktu­ry systemu politycznego nie tylko dlatego, że jest orga­nizacją przymusu (przymusowe członkostwo i monopollegalnego posługiwania się przymusem pozaekonomicz­nym są cechami, których partie polityczne nie mają). Jego szczególna pozycja ma co najmniej trzy przesłan­ki. 1) przymusowość; 2) wszechogarniający charakter; wyjątkowe miejsce w procesie sterowania makro- strukturami życia społecznego, szczególnie duży udział w określaniu charakteru funkcji całego systemu poli­tycznego, bowiem w obrębie systemu państwu przypa­da rola „wieży ciśnień” i centralnego koordynatora.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

POJĘCIE FUNKCJI SYSTEMU POLITYCZNEGO

Mówi się na ogół o funkcjach państwa, partii politycz­nych lub organizacji interesów grupowych, tzn. o funk­cjach poszczególnych ogniw struktury systemu politycznego, pomijając zwykle funkcje syste­mu jx>litycznego jako dynamicznej i konfliktowej cało­ści.Ogólne pojęcie funkcji rozważymy na przykładzie prób klasyfikowania i definiowania funkcji państwa w marksistowskiej nauce o państwie i w socjologii marksistowskiej.Tylko w polskim piśmiennictwie występuje kilka spo­sobów definiowania: Funkcja jako „całokształt działalności państwa w określonej sferze życia społecznego”funkcja jako „główny kierunek działalno­ści, funkcja jako skutki działania władzy- pań­stwowej w stosunku do potrzeb społeczeństwa jako ca­łości oraz do interesów i dążeń poszczególnych klas”;funkcja organizacji międzynarodowej jako ,,p r o- c e s działania organizacji zmierzający do realiza­cja jej zadań”.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)