PAŃSTWO A SYSTEM POLITYCZNY

We współczesnym państwie pojawia się w szerszym za­kresie wiele zjawisk, które znajdują odzwierciedlenie w terminologii zarówno języka politycznego, jak i nau­kowego. Przykładowo, w polskiej literaturze pojawiają się takie zwroty, jak: konstytucja jest ustawą zasadni­czą państwa i społeczeństwa; organy rad narodowych są organami władzy państwowej i organami społeczny­mi lub samorządu społecznego; partie polityczne są or­ganizacyjnymi narzędziami wykonywania władzy pań­stwowej. Znane jest również tworzenie wspólnych ak­tów normatywnych organów państwowych i społecz­nych. Obecnie niemal powszechnie została uznana prawda, że chcąc pisać o państwie, o jego sposobie funkcjono­wania nie można pominąć partii politycznych i orga­nizacji społecznych, jeżeli uczestniczą w procesie kie­rowania organów państwowych i ich decyzji .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)