PODSTAWOWY WARUNEK EFEKTYWNOŚCI SOCJALISTYCZNEGO SYSTEMU POLITYCZNEGO

Przewodnią siłą polityczną socjalistycznego systemu politycznego jest partia klasy robotniczej opierająca działalność na ideologii marksizmu-leninizmu. Rola par­tii w całokształcie życia politycznego i społeczno-gospo­darczego jest też szczególnie doniosłą wyróżniającą cechą socjalistycznego systemu politycznego, zarazem zaś taką cechą, która upodabnia do siebie wszystkie systemy socjalistyczne, niezależnie od istniejących mię­dzy nimi różnic instytucjonalnych. Dlatego też z pun­ktu widzenia warunków, od których zależy efektyw­ność socjalistycznego systemu politycznego, największe znaczenie ma przewodnia rola partii i sposób sprawo­wania przez nią tej funkcji w społeczeństwie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)