POJĘCIE REGULACYJNEJ FUNKCJI

Pojęcie regulacyjnej funkcji systemu politycznego dotyczy porządkowania procesów już będących w toku (np. industrializacja, urbanizacja, koncentracja własnoś­ci, demograficzne starzenie się społeczeństwa, ajomer- cjalizacja kultury masowej, pogłębianie się nierówności społecznych, racjonalizacja i laicyzacja norm społecz­nych, pogłębianie się społecznego podziału pracy), na­tomiast innowacyjna funkcja systemu politycznego to inicjowanie i wprowadzanie zmian w otoczeniu systemu, które nie powstały samorzutnie i które prawdopodob­nie nie miałyby możliwości ujawniania się bez świado­mej interwencji ośrodków władzy. Regulacja to przy­śpieszanie lub hamowanie tempa zmian, zwięlcszanie lub zmniejszanie czasoprzestrzennego zakresu ich wy­stępowania (np. ograniczenie żywiołowego deficytu siły roboczej tylko do pewnych branż lub regionów), zwięk­szanie lub zmniejszanie ich „głębokości” (np. łagodze­nie ujemnych skutków niżu demograficznego dla rynku siły roboczej) oraz modyfikacja kierunków procesów żywiołowych (np. jeśli żywiołowo kształtuje się ten­dencja do pogłębiania się zróżnicowania społecznego w wymiarze dochodów, można ją przesterować w taki sposób, aby proces zróżnicowania dokonywał się głów­nie w dziedzinie prestiżu społecznego i stylu kon­sumpcji).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)