POLITYCZNA ORGANIZACJA SPOŁECZEŃSTWA

Jedna — to zarządzanie procesami budowy i rozwoju państwo­wej organizacji społeczeństwa, z punktu widzenia naj­bardziej konsekwentnego zabezpieczenia interesów i ce­lów klasy panującej. Druga — to całokształt działalności państwa w dziedzinie zarządzania procesami społecz­nymi. Ta druga strona stanowi główne zadanie pań­stwa w dziedzinie zarządzania, zajmuje się realizacją interesów klasy panującej; pierwsza natomiast stwarza warunki do realizacji tego podstawowego zadania, gwa­rantuje nadanie całej zarządzającej działalności okreś­lonego, klasowego, politycznego charakteru.Polityczna organizacja społeczeństwa w węższym, instytucjonalnym sensie, nie ogranicza się tylko do państwa; składa się na nią również całość organizacji politycznych: partii, zrzeszeń, związków i stowarzy­szeń, wyrażających w swej działalności interesy i dą­żenia poszczególnych klas i warstw społecznych. Szczególny rozwój tych organizacji następuje w okre­sie kapitalizmu, w warunkach rozwoju burżuasyjnej demokracji i klasowych organizacji proletariatu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)