PROCES ZBLIŻANIA SIĘ

Dokonuje się proces zbliżania się sfery polityki i sfery zarządzania. Rozwój tego pro­cesu oznacza rozwój i kształtowanie się nowych sto­sunków społecznych, w których w przyszłości, w miarę likwidacji klasowych różnic socjalnych wynikających ze społecznego podziału pracy, postępować będzia obu­mieranie politycznych aspektów życia na rzecz organów komunistycznego samorządu . Umac­nianie kierownictwa klasy robotniczej i jej partii cało­kształtem procesów społecznego zarządzania stanowi zasadniczy polityczny warunek realizacji tych prze­obrażeń.Zarządzanie jako specyficzna forma ludzkiej prakty­ki występuje zarazem jako jeden z najistotniejszych elementów subiektywnego czynnika rozwoju społecz­nego. Stąd, podobnie, jak sfera stosunków politycz­nych, kształtowanie się tego zjawiska jest ściśle zwią­zane ze stopniem rozwoju świadomości społecznej. U podstaw zarządzania jako organizatorskiej działalno­ści ludzi znajdują się doświadczenia społecznej prakty­ki przetworzone w świadomości. Decyduje to c szcze­gólnym znaczeniu i wpływie teorii na dziedzinę za­rządzania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)