PROPONOWANA KONCEPCJA

Proponowana tu koncepcja państwa pozwala na teo­retycznie bardziej poprawną konstrukcję problematy­ki formy państwa. W ostatnich kilkunastu latach roz­powszechnił się pogląd, że również problematyka re­żimu politycznego należy do tematu „forma państwa” co chodzi w tej problematyce? Otóż okazuje się, że chodzi tu o zagadnienia wzajemnych stosunków orga­nów państwa i obywateli oraz organizacji politycznych społecznych. A. Łopatka pisał: „Przez formę państwa rozumie się całokształt sposobów i metod sprawowa­nia władzy przez tę klasę, czy klasy, społeczną, do której należy władza państwowa” . „Do reżimu politycz­nego zalicza się też metody działania partii politycz­nych w ich stosunkach z aparatem państwowym i lud­nością, a także zasady funkcjonowania innych waż­nych organizacji społecznych […]. W istocie rzeczy, mó­wiąc o reżimie politycznym, bierzemy pod uwagę to, jaki jest stopień realnego udziału ludności w formowa­niu jx>lityki państwa i kierowania życiem kraju. Z tych względów w globalnej charakterystyce państwa zaj­muje on miejsce decydujące” .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)