PRZEWODNIA ROLA

Przewodnia rola partii komunistycznej jest podsta­wowym warunkiem efektywnego działania całego so­cjalistycznego systemu politycznego z wielu powodów: po pierwsze — partia ustala ogólny kierunek roz­woju kraju, wychodząc z ogólnych praw rozwoju spo­łecznego odkrytych przez marksizm-leninizm i stosując je do okoliczności historycznych; po drugie — partia rekrutuje i wychowuje kadry aktywu politycz­nego, który w różnych dziedzinach życia stanowi siłę przodującą w realizacji tak określonego kierunku roz­woju; po trzecie — prowadząc pracę polityczno- -wychowawczą wśród ogółu społeczeństwa partia stwa­rza warunki do mobilizacji wysiłku ludzi pracy w celu realizacji przyjętego programu rozwoju; po czwar­te — współpracując z innymi stronnictwami politycz­nymi i z organizacjami społecznymi partia stanowi przewodnią siłę szerokiego sojuszu zorganizowanych sił społecznych i politycznych, który jest podstawą demo­kracji socjalistycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)