PRZEWODNIA ROLA PARTII

Przewodnia rola partii może być w pełni zrealizo­wana tylko wtedy, gdy występują łącznie trzy warun­ki. Pierwszym z nich jest prowadzenie przez par­tię słusznej polityki, wynikającej z zasad marksizmu- -leninizmu, bez czego partia przez dłuższy czas nie jest w stanie właściwie przewodzić całemu społeczeństwu. Drugim warunkiem jest stosowanie w życiu we­wnątrzpartyjnym zasad demokracji kolektywnego kie­rownictwa, pełnej odpowiedzialności wszystkich człon­ków partii za powierzone im odcinki pracy, swobody dyskusji połączonej z, żelazną dyscypliną w realizacji linii partii. Trzecim warunkiem jest prowadzenie takiej polityki kadrowej, dzięki której optymalnie wy­korzystane zostają wszystkie talenty i możliwości tkwią­ce w szeregach członków partii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)