REGULACJA STYMULUJĄCA

Regu­lacja stymulująca dochodzi do skutku poprzez tworzenie sytuacji motywacyjnych, przyśpieszających tempo zmian społeczno-gospodarczych i kultumlno- -ideologicznych, poszerzających zakres i pogłębiających zmiany oceniane jako korzystne z punktu widzenia do­minującej skali wartości. Regulacja harmoni­zująca jest przejawem dążenia do ograniczenia nie- równomiemości tempa zmian w poszczególnych dzie­dzinach życia społecznego. Harmonizacja nie musi być tożsama z pełnym wyrównaniem tempa zmian w róż­nych dziedzinach (np. tempa koncentracji produkcji przemysłowej w miastach z tempem rozbudowy spo­łeczno-kulturalnej infrastruktury życia miejskiego), na ogół chodzi tylko o zadowalającą według określonej skali wartości minimalizację „opóźnień” i „wyprze­dzeń”, o taką ich redukcję, aby strukturalne sprawności żywiołowej dynamiki makrostruktur nie powo­dowały zbyt ostrych konfliktów społecznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)