TEMPO ZMIAN

Tempo zmian w otoczeniu systemu politycz­nego wzrasta wraz z każdym przejściem między- formacyjnym (np. feudalizm-kapitalizm-socjalizm);nie równomierność tempa zmian w róż­nych obszarach życia społecznego nadal utrzymuje się;potęgująca się złożoność procesów rozwojo­wych, co wyraża się w krzyżowaniu się i zazębianiu się rozmaitych obszarów życia społecznego, co utrudnia analityczne klasyfikacje stref interwencji czynnika su­biektywnego.Zakładamy więc, że w otoczeniu systemu polityczne­go raczej dominuje konflikt interesów niż zgodność, a tendencja do dezintegracji jest silniejsza niż tenden­cja integracyjna. Zakładamy ponadto, że poszczególne sfery otoczenia i ich elementy pełnią dość często role dysfunkcjonalne wobec istniejącego typu ładu społecz­nego. że każdy element otoczenia realizuje obok funk­cji jawnych również funkcje ukryte, że względna funk­cjonalność poszczególnych elementów otoczenia jest zmienna, a efekty działań ludzkich są dość często nie­zgodne z zamierzeniami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)