UWZGLĘDNIENIE INTERESÓW

Nie idzie tu i nie może iść o pluralizm interesów niesocjalistycznych, z założenia wyłączanych poza ramy funkcjono­wania systemu, lecz o pluralizm interesów socjalistycz­nego społeczeństwa. Uzgadniając te interesy, system polityczny kieruje się szeroko pojętą rolą klasy robot­niczej jako tej klasy, której długofalowe interesy są zgodne z interesami całego socjalistycznego społeczeń­stwa, wszystkich warstw i grup ludzi pracy. Aby jed­nak ta ogólna formuła stała się faktem politycznym, konieczne jest uzgadnianie różnorodnych interesów w drodze demokratycznej — przez ich szeroką artyku­lację. Jak stwierdził Leonid I. Breżniew na XXIV Zjeśdzie KPZR, „polityka partii daje pożądane wyniki wtedy, gdy uwzględnia ściśle zarówno interesy całego narodu, jak i interesy klas i grup społecznych wcho­dzących w jego skład, kieruje je w jeden wspólny nurt.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)