W NASZEJ LITERATURZE

Trzeci uprawiany w naszej literaturze naukowej sposób analizy nazwać można „socjologicznym”.W ostatnim okresie zaobserwować można pewne nowe tendencje polegające na traktowaniu społeczeństwa so­cjalistycznego jako układu zorganizowanego i podob­nym traktowaniu politycznej organizacji tego społe­czeństwa. Takie ujęcie, jeżeli nie zapomina się o kate­goriach doktrynalno-wartościujących i traktuje się me­tody cybernetyczne instrumentalnie — w ramach, a nie zamiast metodologii marksistowskiej — może przynieść w badaniach systemu politycznej organizacji społeczeń­stwa socjalistycznego interesujące wyniki.Przy omawianiu relacji i zależności między syste­mem politycznej organizacji społeczeństwa socjalistycz­nego a stosunkami ekonomicznymi i strukturą gospo­darczą z reguły podkreśla się dwa zjawiska: pierws z e — to kwestia zależności nadbudowy od stosunków ekonomicznych, zależności o charakterze dialektycz­nym; drugie — to zjawisko dostosowywania się względnego podporządkowywania się mechanizmów organizacji politycznej celom gospodarczym (w wymia­rze długofalowym), które społeczeństwo zamierza osiąg­nąć w kontekście warunków społeczno-gospodarczych, w jakich cele te przychodzi realizować.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)