W TRADYCYJNEJ POSTACI

Samorząd w tradycyjnej postaci mo­że być również instrumentem rozwijania partykułaryz- mów i prywaty wąskich grup społecznych, sprzecznych z interesem klasy robotniczej i interesem ogólnospo­łecznym, co uwidoczniło się w Jugosławii i jest. tam obecnie korygowane. Nowoczesne socjalistyczne spo­łeczeństwo powinno być zespoleniem działalności orga­nów państwa z formami samorządowymi, państwo bo­wiem jako organizacja całej zbiorowości jest tym in­strumentem, poprzez który społeczeństwo socjalistycz­ne może stosunkowo najlepiej urzeczywistniać intere­sy ogólnospołeczne, zwalczać partykularyzmy i egoizm mniejszych zbiorowości społecznych. Dlatego idea cen­tralizmu demokratycznego, która powyższą ideę zespo­lenia wyraża, jest tak doniosłą formułą inspiracji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)