WYRAZ OKREŚLONYCH STOSUNKÓW

Będąc wyrazem określonych sto­sunków między ludźmi, którzy są jednocześnie pod­miotem i przedmiotem zarządzania procesami społecz­nymi, ma ono masowy charakter, tzn. z jednej strony, dotyczy interesów najszerszych rzesz społecznych’ z drugiej zaś — w pośredni lub bezpośredni sposób masy same uczestniczą w realizacji zarządzania. Z faktu, że w procesie zarządzania społecznego lu- e występują obok siebie jako zarządzający i za­rządzani oraz z tego, że wyzyskiwana większość społe­czeństwa w warunkach podziału na antagonistyczne klasy nae występuje jako oficjalny podmiot zarządza­nia bynajmniej nie wynika, że zarządzani nie mają wp ywu na kształtowanie się założeń d przebieg zarzą­dem. Wpływ ten w biernej lub czynnej postLi, po- rednio lub bezpośrednio, występuje zawsze, zaś proces społecznego zarządzania wiąże się zawsze z bardziej lub mniej pełnym uwzględnieniem potrzeb i interesów ca­łego społeczeństwa, co stanowi warunek względnei trwałości układów społecznych również w warunkach podziału klasowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)