ZESPÓŁ INSTYTUCJI

We wcześniejszych rozważaniach nie formułowaliś­my precyzyjnej definicji systemu politycznego, dlate­go trudno jednoznacznie i ściśle określić relacje mię­dzy systemem politycznym a systemem politycznej or­ganizacji społeczeństwa. System polityczny jest poję­ciem szerszym, natomiast system politycznej organiza­cji społeczeństwa jest częścią składową systemu poli­tycznego, jest — jak podkreślono wyżej — podsyste­mem lub jakby to określił P. Sztompka — systemem średniego rzędu. Nie jest to wyraźne i dokładne roz­różnienie, jednak dla potrzeb dalszych rozważań wy­daje się wystarczające.Jeśli uzna się, że w społeczeństwie socjalistycznym zespół instytucji (organizacji), poprzez które władza polityczna jest organizowana i realizowana oraz mecha­nizmy i zasady regulujące stosunki między instytucja­mi organizującymi i realizującymi władzę polityczną a społeczeństwem jako układem jednostek tworzą sy­stem. to w badaniach tych wszystkich zjawisk zacho­dzi potrzeba całościowej analizy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)