ZGODNIE Z METODOLOGIĄ

Zgodnie z metodologią analizy systemowej można za­proponować następujące definicje ogólnych pojęć syste­mu i struktury.Struktura układu (systemu) to całokształt po­wtarzalnych i względnie trwałych stosunków łączących poszczególne części układu oraz reguły określające dy­namikę tych stosunków. W analizie systemowej zjawisk społecznych struktura nie jest elementem systemu, lecz jego właściwością (uporządkowany całokształt stosunków) i dlatego można ją ujmować ja­ko właściwość podlegającą stopniowaniu (np. stopień strukturalizacji systemu). Z drugiej strony — struktura jako sposób uporządkowania stosunków między składni­kami systemu może być ujmowana statycznie lub dyna­micznie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)