ZRÓŻNICOWANE PODEJŚCIE

Zróżnicowane podejścia — instytucjonalne, funk­cjonalne, komunikacyjne, profesjonalne „nachylenie” badaczy dające w efekcie istotne różnice, nawet przy zastosowaniu tego samego schematu, pozwalają, jak się wydaje, na sformułowanie następujących wniosków:niedoskonałości teorii polityki oraz niedoskonało­ści języka, którym nauka o polityce się posługuje, nie doprowadziły, jak dotychczas, do wypracowania w peł­ni precyzyjnej („optymalnej”) definicji systemu poli­tycznego;wniosek 1), jeśli uznamy go za słuszny, powinien mobilizować do dalszych prac teoretycznych w tym za­kresie; oznacza on również, że wskazane jest prowa­dzenie badań na podstawie różnych przedstawionych koncepcji definicyjnych i dopiero suma takich badań może przynieść odpowiedzi w pełni syntetyczne i kom­pletne;mimo istniejących słabości i wieloznaczności, przy­datność używania w naukach politycznych kategorii „system polityczny” i — szerzej — stosowania analizy systemowej, wydaje się uzasadniona.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, mam na imię Jagoda a to jest mój blog poświęcony technice. Chciałabym go prowadzić przez długi czas, aby dostarczyć wam różnego rodzaju wiedzy, informacji oraz ciekawostek, które pomogą wam wejść w ten zaczarowany świat!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)